Indi­vi­du­ální pozná­vací i poby­tové zájezdy na ost­rov Srí Lanka

Nejoblíbenější zájezdy

Poznávací zájezd „Léto v tropickém ráji“ na 14 dnů

s poby­tem u moře a zážit­ko­vým dár­kem od naší agen­tury

Poznávací zájezd „Za poznáním památek UNESCO“ na 14 dnů

s poby­tem u moře a zážit­ko­vým dár­kem od naší CK

Poznávací zájezd „V srdci Srí Lanky“ na 10 dnů

za pří­ro­dou a kul­tur­ními památ­kami UNESCO

Týdenní pobytový zájezd v hotelu Lavanga Resort & Spa

Hik­ka­duwa nabízí neko­nečný relax při slu­nění a kou­pání

Proč cestovat právě s námi?

Osobní přístup

Indi­vi­du­ální dovo­lená na Srí Lance sesta­vená dle Vašich před­stav a mož­ností s česky či ang­licky mlu­ví­cím prů­vod­cem. Při­hlí­žíme k osob­ním potře­bám našich kli­entů.

Nastandardní servis

Nabí­zíme nad­stan­dardní ser­vis včetně vyzved­nutí na letišti při pří­letu až do odvozu zpět na letiště k odletu ze Srí Lanky. Jako bonus Vám nabí­zíme zdarma osobní odvoz na letiště v Praze.

Znalost prostředí

Při­způ­so­bu­jeme naše zájezdy Vašim potře­bám. Máme pro­zkou­mána všechna místa, na která Vás zave­zeme, známe vzdá­le­nosti ať už Vámi nebo námi vybra­ných míst. Síd­líme přímo na Srí Lance, tudíž máme aktu­ální infor­mace o dění v této zemi, počasí, cenách.

Flexibilita

Během Vašeho pobytu Vám bude k dis­po­zici na tele­fonu český prů­vodce i v pří­padě plá­žo­vého pobytu. Stejně tak jsme k dis­po­zici 24/7 na tele­fonu i v pří­padě Vašich dotazů či zájmu o zájezd s námi.

Ubytování

Každé námi nabí­zené uby­to­vání jsme pro Vás peč­livě vybí­rali tak, aby odpo­ví­dalo evrop­ským stan­dar­dům. Vybraná uby­to­vání jsme osobně navští­vili a záro­veň ově­řili kva­litu slu­žeb.

Doprava

K dis­po­zici Vám bude ang­licky hovo­řící osobní řidič s kli­ma­ti­zo­va­ným vozem. Nemu­síte tak čekat na ostatní účast­níky zájezdu a čas si můžete orga­ni­zo­vat sami.

Recenze

Jana Ská­lová

Poznávací zájezd „Za poznáním památek UNESCO“ na 14 dnů

Cestu na Srí Lanku jsem s pří­te­lem plá­no­vala již něja­kou dobu. Pře­svěd­čila mě zají­mavá cena a nabitý pro­gram, který CK Srí Lanka nabí­zela. První komu­ni­kace mě pře­svěd­čila, že mlu­vím s odbor­níky na tuto zemi. Na letišti nás čekal usmě­vavý a sym­pa­tický prů­vodce. A tak vzniklo přá­tel­ství, které nás donu­tilo se po roce na Srí Lanku vrá­tit. Obě cestym až na drobné potíže s akli­ma­ti­zací na horko, pro­běhly bez potíží. Navšti­vili jsme krásná místa a dostali výklad na úrovni, který byl podle mě nad rámec práce prů­vodce. Když mi bylo např. špatně od žaludku, nebyl pro­blém vyhle­dat dobrou kli­niku a obdr­žet lék, který potíže ihned vyře­šil. Prů­vodce rychle odhadl, které věci máme rádi a podle toho nám pak plá­no­val další akti­vity. Pro­tože byl již něko­li­krát v Čechách, velmi jsme si rozu­měli a on již věděl, jací Češi jsou. Když jsme potře­bo­vali vyře­šit pro­dlou­žení pobytu o dva dny, nebyl to pro­blém. Rekla­mace hote­lo­vého pokoje pro­běhla také v poklidu a dostali jsme pokoj lepší bez pří­platku. Naše druhá cesta s CK Srí Lanka již pro­běhla v prá­tel­ském duchu a přesně podle pře­dem domlu­ve­ného iti­ne­ráře. Prů­vodci jsme “dovo­lili” sedět s námi u stolu a vše bylo ještě lepší.

Mar­tin P.

Poznávací zájezd „Za poznáním památek UNESCO“ na 14 dnů

Skvěle zor­ga­ni­zo­vané. Zájezd jsme absol­vo­vali v lednu přímo s lidmi z CK Srí Lanka. Skvělá přá­tel­ská atmo­sféra, pohoda, zábava, po celou dobu skvělý prů­vod­cov­ský výklad a úžasný řidič. Při check-in v hote­lech lidé z CK nej­prve zkon­t­ro­lo­vali pokoje, jestli jsou v pořádku a vyho­vují nám. Uby­to­vání a jídlo v hote­lech bylo bez pro­blémů. Super dovo­lená za super peníze, díky. Za rok s vámi jedeme určitě znovu!

NAŠI PARTNEŘI

surf_and_travel
madbar